Dier & Osteopaat is gevestigd aan de Brakkenstraat 17 te Etten-Leur, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53044320, telefoonnummer +31 6 30888156, e-mailadres is info@dier-osteopaat.nl en de website is www.dier-osteopaat.nl.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling: Het doen van osteopathisch onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder mede inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van de patiënt dan wel cliënt.

Behandelovereenkomst: Een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een behandeling van een patiënt verzoekt en Dier & Osteopaat dit verzoek honoreert.

Cliënt: De eigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

Patient: Het voor de behandeling aangeboden dier van de cliënt.

Dier & Osteopaat: De eigenaar/dierosteopaat van Dier & Osteopaat, vanaf hier D&O.

Algemeen

Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van producten door D&O zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand komt tot stand conform de wettelijke bepalingen.

In geval een ander dan de eigenaar een patiënt ter beschikking stelt aan D&O voor een behandeling wordt de behandeling door D&O verricht onder aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om patiënt ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtigen of achteraf blijkt dat de eigenaar van de patiënt de machtiging betwist, is hij jegens D&O gehouden de verplichting uit de overeenkomst na te komen.  Bij het uitblijven van de verplichtingen uit deze overeenkomst, is D&O bevoegd nadere juridische stappen te ondernemen.

Behandeling

De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, D&O is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat. De behandeling zal plaatsvinden op de locatie waar de patiënt zich bevindt of in de praktijk gelegen aan de Brakkenstraat 17 te Etten-Leur. De behandeling van patiënt wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de behandeling wordt er door D&O een inschatting gemaakt of de behandeling van de patiënt voldoende veilig kan doorgaan en of er geen contravindicaties aanwezig zijn. Indien D&O vaststelt dat de behandeling niet zonder toegenomen risico plaats kan vinden, behoudt D&O zich het recht om de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt gehouden het volledige behandeltarief aan D&O te voldoen. Met wensen van de cliënt zal steeds zo mogelijk rekening gehouden worden tijdens de behandeling, mits deze de behandeling niet schaden of verstoren, dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door de cliënt zullen door D&O evenwel in rekening worden gebracht.

Beeld- en geluidsopnames

Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van D&O anders dan voor eigen gebruiksdoel. Gemaakte opnames mogen onder geen enkele voorwaarden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van D&O, gedeeld worden op sociale media kanalen, dan wel via internet verspreid worden.

Het maken van beeld- en geluidsopnames door D&O van aangeboden patiënt en /of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg en met toestemming van de cliënt.

Vergoeding en facturatie

Voor het uitvoeren van de behandeling is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van D&O. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website www.dier-osteopaat.nl. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. Betaling vindt steeds plaats contant of per overboeking van het volledige bedrag ineens aan D&O. De factuur wordt op een later moment via email naar cliënt verstuurd, uiterlijk binnen vijf werkdagen na de behandeling. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is D&O gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening. D&O is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen.

Vertrouwelijkheid

D&O respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en beloofd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens en gegevens van de behandeling om te gaan. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft D&O gegevens nodig van zowel cliënt als patiënt. D&O is verplicht strikte vertrouwelijkheid in echte te nemen met betrekking tot de ontvangen gegevens en informatie van cliënt en patiënt. Het verstrekken van betreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg en met toestemming van cliënt. De persoonlijke gegevens van cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van D&O gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

D&O houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet persoonsbescherming stelt.

Klachten

Cliënt is verplicht om de door D&O verrichte behandeling dan wel geleverd product of dienst direct na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien informatie over de patiënt bewust wordt achtergehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling/geleverde dienst door D&O. Indien de cliënt binnen 4 weken na de verrichte behandeling en/of geleverde dienst een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus de patiënt laat behandelen zonder overleg met D&O, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde dienst door D&O.

Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat de tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden, dit alles binnen een redelijke termijn na de behandeling, schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij D&O. Indien dit wordt nagelaten door de cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op D&O in zake de tekortkoming. Indien D&O een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:

Aansprakelijkheid

Enkel wanneer de tekortkoming tijdig en schriftelijk en gedetailleerd gemeld is bij D&O kan er enige aansprakelijkheid van D&O ontstaan. Deze schriftelijke melding dient voor zover mogelijk vergezeld te zijn van een rapport van een onafhankelijke deskundige. De aansprakelijkheid van D&O uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van D&O in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is ten alle tijden uitgesloten, waaronder in ieder geval inbegrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden, reputatitieschade en overige schade. Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van D&O. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen indien cliënt de door D&O voorgeschreven instructies of handeling niet of op de onjuiste manier heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forum keuze

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Dier & Osteopaat en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.